موسسه نیکوکاری شهدای احمداباد

نظرسنجی

راه اندازی وب سایت را تا چه انداز مفید میدانید ؟

نمایش نتایج این نظرسنجی غیرفعال شده است

کانال تلگرام موسسه

telegram

help

اهداف مؤسسه

بسم رب الشهداء والصدیقین

اهداف موسسه نیکوکاری شهدای احمداباد

ایجاد هم افزایی با تشکیل شبکه های محلی، صنفی و تخصصی؛
جذب کمک های خیّرین (نقدی و غیرنقدی) در سطح هر محله و توزیع در سریعترین زمان بین نیازمندان همان محله؛
تشکیل بانک اطلاعات محرومین آبرومند به طور محرمانه همراه با نوع نیاز آنان؛
بهره¬گیری از ظرفیت های موجود در هر محله برای رفع مشکلات نیازمندان واقعی همان محله؛
تامین کمک هزینه درمانی، تحصیلی، خوراک و پوشاک نیازمندان؛
مدیریت امور محرومان محله توسط معتمدین ، خیرین و مردم محله.

كاركردهاى مركز نيكوكارى

واگذاری امور به مردم
شناسایی نیازمندان واقعی

تقویت کارکرد اجتماعی مساجد
تقویت همبستگی های اجتماعی
استفاده از حضور و تخصص مردم
مردمی شدن حمایتهای اجتماعی
احیای حقوق همسایگی و هویت محله
یوند نیازهای محرومین با توانمندی مردم؛
احیای فرهنگ انفاق، نیکوکاری و نوع دوستی
جمع آوری کمك¬های مردمی و توزیع آن بین نیازمندان.

ومن یتوکل علی الله فهو حسبه

خدایاچنان کن سرانجام کار تو خشنودباشی ومارستگار

باکمال تشکر وسپاس

موسسه نیکوکاری شهدای احمدآباد