موسسه نیکوکاری شهدای احمداباد

نظرسنجی

راه اندازی وب سایت را تا چه انداز مفید میدانید ؟

نمایش نتایج این نظرسنجی غیرفعال شده است

کانال تلگرام موسسه

telegram

help

معرفی دانش اموز و نخبگان بی بضاعت

یکی از اهداف عالیه موسسه نیکوکاری احمداباد ارتقای سطح علمی وفرهنگی جامعه به ویژه افراد تحت پوشش می باشد.

ایجاد مرکز پرورش وتربیت مدیران نخبه صالح در اولویت کاری موسسه بوده وطرح فوق درمرحله اول افراد مستعد وخوش فکر در تمامی مقاطع تحصیلی که ازنظر مالی قدرت ادامه یا ارتقای سطح تحصیلی را ندارند شناسایی نموده و در جهت رفع آن تلاش می نماید.

دوماً بصورت مخفیانه و با رعایت شان و منزلت خانوادگی هزینه ادامه تحصیل آنها را پرداخت می نماید تا درآینده هم ازنظر سطح علمی وهم ازنظرفرهنگی تبدیل به مدیرشایسته ای برای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران شوند.

از عموم شهروندان که احیاناً دانش آموز یا دانشجوی نخبه ای را می شناسند که جهت ادامه تحصیل درمضیقه بوده وتحت پوشش نهادهای حمایتی نمی باشد را ازطریق راه های زیر اعلام نمایید.

از بخش تماس با ما یا
ایمیل info[at]kheyrie-ahmadabad.ir